ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະຖິຕິ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ແຜນ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 5 ປີ (2016-2020) ທີ່ ແຂວງສາລະວັນ (2016-2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *