Share this…  ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນສຳລັບລະບົບວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ…

Share this… ກອງປະຊຸມ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ…

Share this…  ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານສະຖິຕິ ແລະແນະນຳການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານປະຈຳປີ…

Share this…ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງ ຜທ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ…

Share this…ກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກ ວັນທີ 20…

 

 

 

       ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP 
ລວມຍອດGDP 3,959,700.58 ລ້ານກີບ
ຈັ່ງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ 7.51 %
ອັດຕາເງິນເຟີ້ 1,37 %
ລາຍຮັບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ 1,197 US
ໂຄງປະກອບ
ຂະແໜງກະສິກໍາ 48,50 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 21,38 %
ຂະແໜງບໍລິການ 33,40 %
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10,691 Km2
ຈໍານວນເມືອງ 8 ເມືອງ
ຈໍານວນບ້ານ 579 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 39 ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ 493 ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 47 ບ້ານ
ບ້ານມີໄຟຟ້າ 435 ບ້ານ
ບ້ານມີຕະຫຼາດ 9 ບ້ານ
ບ້ານມີສຸກສາລາ 77 ບ້ານ
ບ້ານມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 482 ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ 74 ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 5.385 ຄົວເຮືອນ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ພົນລະເມືອງລວມທົ່ວແຂວງ 414.013 ຄົນ
ເພດຍິງ 210.778 ຄົນ
ເພດຊາຍ 203.235 ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ 38.7 ຄົນ/Km2
ຊົນເຜົ່າ 10 ຊົນເຜົ່າ

 

Show Buttons
Hide Buttons