ເວັບໄຊ້ນີ້ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງໃຊ້

 

ເວັບກ່ຽວຂ້ອງ

 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ປະຈໍາປີ                         2016
ຕົວເລກ GDP 7,28 %
ດັດສະນີລາຄາປະຈໍາປີ 2016 1,88 %
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ 1.130 US
ຂະແໜງກະສິກໍາ 48,50 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 21,38 %
ຂະແໜງບໍລິການ 33,40 %
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10,691 Km2
ຈໍານວນເມືອງ 8 ເມືອງ
ຈໍານວນບ້ານ 579 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 39 ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ 493 ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 47 ບ້ານ
ບ້ານມີໄຟຟ້າ 435 ບ້ານ
ບ້ານມີຕະຫຼາດ 9 ບ້ານ
ບ້ານມີສຸກສາລາ 77 ບ້ານ
ບ້ານມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 476 ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ 74 ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 5,467 ຄົວເຮືອນ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ພົນລະເມືອງລວມທົ່ວແຂວງ 405.466 ຄົນ
ເພດຍິງ 204.433 ຄົນ
ເພດຊາຍ 201.033 ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ 37,9 ຄົນ
ຊົນເຜົ່າ 10 ຊົນເຜົ່າ